RallyLydnad

Rallylydnad är baserat på glädje, kommunikation och samarbete.
Domaren skall bygga banor som stimulerar och utmanar ekipaget. Det skall vara spännande och positivt att tävla.
I de lägre klasserna skall banorna stimulera till fortsatt träning och tävling, i de högre, skall även banans utformning i sig vara utmanande.

Vid rallylydnadstävling genomför ekipaget en bana ritad av en rallylydnadsdomare. Domaren ber ekipaget starta och därefter genomför ekipaget självständigt banan med moment (12-20 beroende på svårighetsgrad) utmärkta på skyltar. Skyltarna illustrerar momenten genom bild och text. Ekipaget genomför banan i ett raskt men naturligt tempo, med hunden på förarens vänstra sida (i de lägre klasserna). Hund och förare skall utstråla glädje och samarbete under hela genomförandet.

I rallylydnad krävs inte ett perfekt fotgående, men hunden skall befinna sig under förarens kontroll. Målet är att genomföra banan så korrekt som möjligt från start till mål med ledning av skyltarna. Vid bedömning premieras ekipagets glädje, samarbete och positiva kommunikation. Bedömning görs genom avdrag från det maximala antalet poäng (100).
Avdragen görs bland annat för fel eller brister i utförandet av momenten.

Föraren får kommunicera obegränsat med hunden genom såväl röst som kroppsspråk för att uppnå bästa möjliga resultat. Det är ej tillåtet att ge hunden tillrättavisande, åthutande eller för hunden obehagliga röst- och/eller tecken. Föraren får inte medvetet vidröra hunden. Det är inte heller tillåtet för föraren att ha godis eller föremål synligt inom banområdet.


Rallylydnadstävlingar indelas i fyra klasser:

Nybörjarklass
Öppen för alla hundar som inte startat i fortsättningsklass.
3 godkända resultat ger Diplom - RLD N

Fortsättningsklass
Öppen för alla hundar som är berättigade till uppflyttning från nybörjarklass,
men som inte har startat i avancerad klass.
3 godkända resultat ger Diplom - RLD F

Avancerad klass
Öppen för alla hundar som är berättigade till uppflyttning från fortsättningsklass,
men som inte har startat i mästarklass.
3 godkända resultat ger Diplom - RLD A

Mästarklass
Öppen för alla hundar som är berättigade till uppflyttning från avancerad klass.
3 godkända resultat ger Diplom - RLD M

RallyLydnad

Kvalificerande resultat är:

  • minst 70 poäng i nybörjarklass
  • minst 75 poäng i fortsättningsklass 
  • minst 80 poäng i avancerad klass
  • minst 90 poäng i mästarklass

Uppflyttning
Berättigad till uppflyttning är hund som har minst tre kvalificerande resultat eller minst ett resultat helt utan avdrag (100 poäng).
Uppflyttning till nästa klass kan ske nästföljande dag.
Hund som inte startat i högre klass har alltid rätt att starta i aktuell/nuvarande klass.
Alla resultat, inklusive uppflyttning, följer hunden, inte ekipaget.